INSCRIPCIÓ cantaire INDIVIDUAL

Condicions:
- Accepto que es puguin enregistrar tant l'àudio com el vídeo dels assajos i del concert i que es puguin difondre en qualsevol suport.
- Em comprometo a assistir als assajos-600 i en cas de no poder fer-ho alliberar com més aviat millor la plaça en favor d'un altre cantaire de la llista d'espera.